dissabte, 21 de juliol de 2012

CARTA OBERTA AL SINDIC DE GREUGES DE CATALUNYA - -Benvolgut Síndic , m'adreço  a vosté  per  aquesta vía  perqué  de passada  que  li  faig  saber  a vosté un parell  de qüestions  , al  meu  entendre crítiques i  per tant  denúnciables a la seva  oficina , considero  que per  les  caràcterístiques  de les  matéixes  ho  haig  de fer  de manera  oberta  per  assebetar.ne  al  màxim   de persones possibles , així  donçs  si  detecten  que han estat o són víctimes  de situacions  similars  podràn copsar el greuge  que suposa  així  com l'importància  de  que  sigui  denunciat  .
-Sense  més preàmbuls passo  a descriure  el que  tinc  intenció  d'explicar  .
El meu  escrit es  essencialment  per  manifestar  la conducta  negligent i  possiblement  contrària  al  que tindria  que  ser la tasca efectiva  que  en forma  de serveis  i  atencions  rebem  dels estaments  i  organismes  que del  Govern català actual  en depenen , especialment  determinades  Conselleries i  departaments  municipals  de  Serveis  Socials d'atenció  a persones .
També  en molts  cassos resulten ser  fets  i  omissions  contràris  a la  própia  legislació  vigent , i aquí  si  que  ja topem  amb el  sumum  dels  contrasentits i manca  absoluta de diligéncia  que cal  esperar  de qualsevol  Govern  .
Darrerament  l'excusa  més  manida  és  la paraula " crisi"  i  dic  paraula  perqué  sembla  ser  que  si  la  "crisi"  no  afecta a tots  per  igual  no  es pot  anomenar  així, li  escau   una altre  adjectiu  peró  no  pàs  "crisi"  i  menys  si  a totes  llums ha estat   induida i  provocada  per  determinats  sectors  empresarials  , que consideren  que  les  crisis  dels  demès  són oportunitats  de negoci  per a ells ... (  m'en  estic  de  dir  el  que  en penso  d'aquesta  fal.lacia  feta  màxima  mercantil  ..  perqué  l'intenció  no  és  ser  ordinaria sinó  fefaent  ) ...
Bé, resumint  que els detalls  ja  els  hi  faré  arribar per  la via de comunicació privada . Ja fà  uns mesos  que com a resultat  de les actuacions  de la nostre  pol.licia autonómica i a consequéncia del que sembla ser han estat "ordres rebudes dels seus  caps "   m'en vaig adonar  que el  funcionament d'aquest  organisme teóricament : procurador de seguretat  pel  conjunt  de la ciutadanía  ( només  teóricament  ) acabava  siguent  en definitiva el reflexe de les  conductes  tipificades  com  de : maltractador standart , als  Manuals  i  Protocols  de prevenció  que  diferents  departaments  que s'en  cuiden  de l'assumpte  de la violéncia per  genere  fàn servir  per  dirimir  les  conductes, causes  coms  i  possibles  perqués  de  determinades  siotuacions  reiterades  i  delictives  , tipificades  com  a  tal  al  vigent  Códi  Penal  ..  Així   donçs  ja  llavors  vaig   elaborar  un escrit  on amb  imatges  i   explicacions   quedaba  palessa  la certesa  d'aquesta  escandalosa  evidéncia , aquí  li  déixo  enllaç  al  anomenat  recull  de situacions  i comparatives que resta compilat  en aquest  matéix  soport   és a dir  aquest  blog
.LOS VIOLENTOS SE ARMAN DEL TÓ

-Situacions  similars  les he pogut  documentar  tristament  a Conselleries  com ara  Benestar  Social i Families , que  lluny  de  procurar  benestar  i protecció  social  , que és  la seva  principal  i  ÚNICA  tasca , resol  procurar  situacions  de  marginacions  i  humiliacions  generalitzades als  sectors  més  febles  de la nostre  prou  castigada  perqué  si   societat ..  De  mostra  pot  vosté  agafar  qualsevol  dels  expedients  de persones perceptores  de  la RIM , que es varen  veure  "castigades" per  designi  del  Govern , sense saber  hores  d'ara   un  any  després  ni  les  causes  ni  els  els  possibles  perqués   de tot  el desfet  de  temps  i  vides  que varen  generar , val a dir  que hi  ha cassos  concrets   en els  que la persona o  persones  perjudicadisimes  durant  mesos  i  mesos , ho  han estat  per  una  impossibilitat  manifesta  d'implementar   i  compendre  les seves  própies lleis  per  part   dels  Consellers  en questió ( en aquest  càs  senyors  Cleríes i  Mena , que  són els  responsables  de les  Conselleries  involucrades  en tot moment  en el  que  per  mi  ha estat un frau  directament als  drets  reconeguts  de la ciutadanía  ) Abanda  de calumnies i generalitzacions  varen aconseguir  que  el  o  la perceptor  de  RIM  , al  que restaven negant   el seu  dret  legal  , tingués  problemes  seriosos  amb  les  coses  més elementals  com la vivenda o  el  menjar   sense anar  més  enllà , en determinats  casos   han estat  perjudicats  per  aquesta  decissió  Salomónica  i  fóra  de  qualsevol  criteri  encertat infants  que  en són benefiaris  directes  per  tenir.-ne  dret  llurs  pares  i  si  ho   treus  als  pares  , ho  estàs  també  treient  als  infants
 ( caldria  fer  un estudi  de l'impacte  que ha tingut  tot  aixó  en la  quitxalla afectada , que  són els  que menys  s'anomenen  peró  que  al  final  acaben patint-ho  tot doble )

A dia  d'avui  encara  hi  ha  qui té  la percepció  induida  pels  consellers  implicats  de que els perceptors  de la Rim  ,  son persones  que  no  treballen perqué  no  volen  i  que  a més  reben  un ajut  per que  ""enganyen"  a l'hora  de dir la seva  situació  real  a nivell  económic  o  laboral  .. Amb el  que aixó  ha  suposat  de  mirades  de despreci  entre  altres , cap  a la persona  que  tenia  que  explicar  que restaba  siguent  victima  d'una  errada  administrativa  i  que mentre  no  es resolés no  podia " pagar"  fóra  la  pensió  on dorm , l'aigua .. o   qualsevol  altre  cosa , algún càs  hi  ha  que  s'ha  trobat  perjudicadisima  una  dona  victima  de violencia , que  viu  amb  una  ordre  d'allunyament i protecció  (entenguis protecció social  integral  , tal  com preveu  la llei  al  respecte  ) del  seu  ex company... ha quedat  incomunicada  al  ser tallat  el  telefon per  manca  de pagament mentre  ha  durat  la  comédia  de  si  era  errada  o  no  , la  inexistent  col.laboració  per  part  de les Conselleries  a l'hora  d'esclarir  i  solventar  així  com  de fer  front  als  impagaments  en que han  caigut  , ha suposat  que amés  hores  d'ara  aquesta  dona  que anomeno  resti  en vies  de perdre  lo  únic  que té  al  món , que es casa seva perqué  al  tenir  una  hipoteca  per  rehabilitar  l'aluminosi  de la vivenda i no  poder   pagar  els  rebuts  mes  les despeses  que els  senyors  banquers  tant amablement  es treuen de la maniga  , mercés  a la negligent  omissió  de les Conselleries , resta  en vies  d' ejecució  hipotecària , i  per tant  desnonada  de la vida  matéixa , donat  que en contra  del  que ens  volen manipular  i  fer  creure  aquesta  dona  no  es  inmigrant  ni  drogadicte  , ni  rés  de lo  marginal  tipic  que  volen  fer  veure  els  senyors  politics  convergents  especialment .El seu  mal es ser  mare , dona  i  divorciada  d'un botxí  ,  situació  que  limita  amb escrix el  poder accedir  a  una feina, en especial  perqué  la  nostre  modernisima i  democratiquisima  societat  a les  dones  de més  de  35 anys  les considera  massa" grans"  o  bé   si  no  es aixó  es  per  que  tenir  fills  es  contràri  a la  política  de les  empreses ,  o  en qualsevol  càs  dona , separada  i  amb criatures  es  entés  com  un problema  i  per  tant  eliminades  de l'accés  a un munt  d'empreses  ( altre  cossa  que caldria  tenir  pressent  quant  es  fàn  estudis  d'aquells  carisims  , encarregats a  les  empreses  afins  al  Govern  , i que en teoria  procuren  reflexar  per  donar  a conéixer  la  realitat  del  món laboral  els  seus  ets  i  uts ..   )
 A veure  peró   s'han  vegut  tots  l'enteniment   potser  al  Parlament ? .. quí  és  que de debó   creu  que algú  pot  restar   content de mal  viure amb l'indignitat  d' imports  que  suposen  aquesta  mena d' ajuts  per semi  indigents ? ...

De debó  són tant  recargolats  tots  i  totes  plegats ,que creuen  que  ja  els  va bé  mal  viure  amb  una  almoïna tipus  católic declarat  , que és  més  sorollosa  per  lo  anomenada  que no  per  les  quantitats  donades?????...

Sincerament , la  nostre  societat  resta  malalta , molt  malata , tocada de mort  diria  sense  por  de  errar  .. només  cal  contemplar  l'esferidora i repugnant  incoheréncia del  que pregona lo  contràri  de lo  que professa ,  essencialment per  l'impossibilitat de comprendre alló  que en teoria té afegit  com a valor :étic i  moral, peró  a la pràxis els fets  déixen  palés que  és  retórica  vuida per  distreuren's  , dels seus veritables fets   i  rés  més ....
Així  es tracta  desde el  Govern  i  els seus estaments la qüestió  de la violéncia envers les femines , les criatures i  els grans , febles  i  malalts .... (la violéncia  envers  la resta d'idiosincràsies socials , la  web de STOP BALES DE GOMA ,
 o bé  la de :  ATUREM LES RETALLADES
o  la de:  PLATAFORMA ANTI  HIPOTEQUES , per  exemple  ja  ho  reflectéixen  d'alló  més  bé.)
Acollonida, per copsar  la realitat  que ens envolta  fins  al  punt  de cauren's  al  damunt  i  ofegar.nos , li  faig saber que  resto  a disposar   pel  que li  calgui  en lo  que a testimoni  en primera persona  suposa . Al menys  mentre  conservi la vida  que em fà  l'efecte  que  també  em perilla al  ritme  que retallen  els  senyors  tot poderosos de moralitats  mida : mussaranya etrusca .
A.A.T.T.
Stas_catalanavictimadelseugoverndoblementdespótic!!   -CARTA ABIERTA AL  DEFENSOR DE LAS PERSONAS
                                 DE CATALUNYA -

-Apreciado Síndic, me dirijo a usted por esta vía porque de paso que le hago saber a usted un par de cuestiones, a mi entender críticas y por lo tanto denunciables en su oficina, considero que por las características de las mismas lo debo hacer de manera abierta para informar  al máximo de personas posibles, así pues si detectan que han sido o son víctimas de situaciones similares podrán captar el agravio que supone así como la importancia de que sea denunciado.
-Sin más preámbulos paso a describir lo que tengo intención de explicar.
Mi escrito es esencialmente para manifestar la conducta negligente y posiblemente contraria a lo que debería ser la tarea efectiva que en forma de servicios y atenciones recibimos de los estamentos y organismos que del Gobierno catalán actual dependen, especialmente determinadas Consejerías y departamentos Municipales de Servicios Sociales de atención a personas.
También en muchos casos resultan ser hechos y omisiones contrarios a la propia legislación vigente, y aquí si que ya topamos con el sumum de los contrasentidos y falta absoluta de diligencia que cabe esperar de cualquier Gobierno.
Últimamente la excusa más manida es la palabra "crisis" y digo palabra porque parece ser que si la "crisis" no afecta a todos por igual no se puede llamar así, le corresponde otra adjetivo pero no corresponde  "crisis" y menos si a todas luces ha sido inducida y provocada por determinados sectores empresariales, que consideran que las crisis de los demás son oportunidades de negocio para ellos ... (Me abstengo  de decir lo que pienso de esta Falacia hecha máxima mercantil .. porque la intención no es ser ordinaria sino fehaciente) ...
Bueno, resumiendo que los detalles ya les haré llegar por la vía de comunicación privada. Ya hace unos meses que como resultado de las actuaciones de nuestra pol.licia autonómica a consecuencia de lo que parece ser han sido "órdenes recibidas de sus jefes" me di cuenta que el funcionamiento de este organismo teóricamente: procurador de seguridad por el conjunto de la ciudadanía (sólo teóricamente) acababa siendo en definitiva el reflejo de las conductas tipificadas como de: maltratador estandar, los Manuales y Protocolos de prevención y  actuación   que diferentes departamentos que se encargan  del asunto de la violencia por género  utilizan para dirimir las conductas, causas comos y posibles porqués de determinadas situaciones reiteradas y delictivas, tipificadas como tal en el vigente Código Penal .. Así pues ya entonces elaboré un escrito donde con imágenes y explicaciones quedaba reflejada la certeza de esta escandalosa evidencia, aquí le dejo enlace a la mencionada selección de situaciones y comparativas que queda compilado en este mismo soporte es decir este blog.
LOS VIOLENTOS SE ARMAN DEL TÓ

-Situaciones similares las he podido documentar tristemente de  Consejerías como Bienestar Social y Familias, que lejos de procurar bienestar y protección social, que es su principal y ÚNICA tarea, resuelve procurar situaciones de marginaciones y humillaciones generalizadas a los sectores más débiles de nuestra suficientemente castigada porque si :sociedad ..
 De muestra puede usted coger cualquiera de los expedientes de personas perceptoras de la RIM, que se vieron "castigadas" por designio del Gobierno, sin saber a  estas alturas, un año después ni las causas ni los los posibles porqués de todo el deshecho de tiempo y vidas que generaron, cabe decir que hay casos concretos en los que la persona o personas perjudicadisimas durante meses y meses, lo han sido por una imposibilidad manifiesta de implementar y comprender sus propias leyes por parte de los Consejeros en cuestión ( en este escaso señores Cleries y Mena, que son los responsables de las Consejerías involucradas en todo momento en el que para mí ha sido un fraude directamente a los derechos reconocidos de la ciudadanía) Ademàs  de calumnias y generalizaciones consiguieron que el o la perceptor de RIM , al que se le estaba  negando su derecho legal, tuviera problemas serios con las cosas más elementales como la vivienda o la comida sin ir más allá, en determinados casos han sido perjudicados por esta decisión salomónica y fuera de cualquier criterio acertado niñ@s que son benefiarios directos por tener derecho sus padres y si lo eliminas  a los padres, lo estás también eliminando  a los niños
 (Habría que hacer un estudio del impacto que ha tenido todo esto en los chiquillos afectad@s, que son los que menos ruido  hacen , pero que al final acaban sufriendo todo doble)

A día de hoy todavía hay quien tiene la percepción inducida por los consejeros implicados de que los perceptores de la Rim, son personas que no trabajan porque no quieren y que además reciben una ayuda por  que "" engañan "" a la hora de decir su situación real a nivel económico o laboral .. Con lo que esto ha supuesto de miradas de desprecio entre otras, hacia la persona que tenía que explicar que estaba siendo víctima de un error administrativo y que mientras no se resolviera  no podía "pagar" fuera la pensión donde duerme, el agua .. o cualquier otra cosa, algún caso hay que se ha encontrado perjudicadisima una mujer víctima de violencia, que vive con una orden de alejamiento y protección (entiéndase protección social integral , tal como prevé la ley al respecto) de su ex compañero ... ha quedado incomunicada al ser cortado el teléfono por falta de pago,así como  el  suministro  de agua y  de  regalo  un considerable embolado  con la companyia  electrica  , que  ya sabemos que  atención  al  cliente  es algo  que desconocen  estos  también  ,  mientras ha durado la comedia de si era error o no, la inexistente colaboración por parte de las Consejerías a la hora de esclarecer y solucionar así como de hacer frente a los impagos en que han caído, ha supuesto que además a  estas alturas esta mujer que  menciono  esté en vías de perder lo único que tiene en el mundo, que es su casa porque al tener una hipoteca para rehabilitar la aluminosis de la vivienda y no poder pagar los recibos mas los gastos que los señores banqueros tan amablemente se sacan de la manga, gràcias  a la negligente omisión de las Consejerías, se halla  en vías de ejecución hipotecaria, y por lo tanto desahuciada de la vida misma, dado que en contra de lo que nos quieren manipular y hacer creer esta mujer no es inmigrante ni drogadicta, ni nada de lo  que suelen hacer ver como   marginal típico , los señores políticos convergentes especialmente.
 Su mal es  ser madre, mujer y divorciada de un verdugo, situación que limita con exceso  el poder acceder a un empleo, en especial porque nuestra modernísima y democratiquisima sociedad a las mujeres de más de 35 años las considera demasiado "mayores" o bien si no es esto es por que tener hijos es contrario a la política de las empresas, o en cualquier caso mujer, separada y con niños es entendido como un problema y por tanto eliminadas del acceso a un montón de empresas (otra patada que habría que tener presente cuando se hacen estudios de aquellos carísimos, encargados a las empresas afines al Gobierno, y que en teoría procuran reflejar para dar a conocer la realidad del mundo laboral y sus pormenores ..)
 A ver pero  se han  bebido todos el entendimiento en el Parlamento? .. quién es que de verdad cree que alguien puede estar contento de mal vivir con la indignidad de importes que suponen este tipo de ayudas para semi indigentes? ...Porqué  aún siguen  alimentando  la  falacia  de  que  hay  quien prefire  vivir  de miseria  en lugar  de  poder  tener  un  trabajo  digno  que le reporte  lo  necesario  para  su sustento  y  el de sus hijos ??? evidentemente , són incapaces  de  percibir  el  danyo  moral  que  causan  y la  calumnia  que difunden al colectivo   màs  apaleado  de la sociedad .. Sensibilidad  y  empatia  debemos entender  que  son  palabros  inexistentes  para  estos  senyores-senyoras ...
De verdad son tan retorcidos todos y todas juntos, que creen que ya les va bien mal vivir con una limosna tipo católico declarado, que es más ruidosa por lo mencionada, que no por las cantidades donadas????? ...
Desde cuando  es  una verguenza ser beneficiario  de  un DERETXO  previsto  y  contemplado  en la legislacion y por  ello   OBLIGACION de  los  governantes  proporcionarlo??????
Sinceramente, nuestra sociedad está enferma, muy enferma, tocada de muerte diría sin temor a errar .. sólo hay que contemplar la repugnante incoherencia del que pregona lo contrario de lo que profesa, esencialmente por la imposibilidad de comprender aquello que en teoría tiene añadido como valor: ético y moral, pero en la praxis los hechos dejan patente que es retórica vacía para distraernos  de sus verdaderos hechos y nada más ....
Así se trata desde el Gobierno y sus estamentos la cuestión de la violencia hacia las feminas, las criaturas y los mayores, débiles y enfermos .... (La violencia hacia el resto de idiosincrasias sociales, la web de STOP BALES DE GOMA , 
o bien la de:  PAREMOS LOS RECORTES ,
 o la de:  PLATAFORMA ANTI HIPOTECAS ,
 por ejemplo ya lo reflejan de lo más bien.)
Acojonada, por percibir  la realidad que nos rodea hasta el punto de caernos encima y ahogarnos , le hago saber que estoy a su  disposición para lo que le haga falta en lo que de testigo en primera persona supone. Al menos mientras conserve la vida que me parece que también me peligra al ritmo que recortan los señores todo poderosos de morales medida: musaraña etrusca.
A.A.T.T.
Stas_catalanavictimadelseugoverndoblementdespótic!

          


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Opina

GENIAL PENSAMENT

GENIAL PENSAMENT
"Cuando tenía cinco años, mi madre siempre me decía que la felicidad era la clave de la vida. Un día, cuando entré a la escuela, me preguntaron qué quería ser de mayor. Yo escribí "feliz" . Me dijeron que no había entendido la pregunta, y yo les respondí que ellos no entendían la vida". —John Lennon —

.

.

.

.

pensar

pensar

AIXÓ ES LO QUE HI HA !