dimecres, 2 de novembre de 2011

LLEI 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista. Article 7                     http://www.derecho.com/l/dogc/llei-5-2008-24-d-abril-dret-dones-eradicar-violencia-masclista/

Principis orientadors en les intervencions dels poders públics
Els poders públics de Catalunya, per a assolir les finalitats establertes per l'article 6, han de seguir els criteris d'actuació següents:
a) El compromís amb l'efectivitat del dret de no-discriminació de les dones.
b) La consideració del caràcter estructural i de la naturalesa multidimensional de la violència masclista, en especial pel que fa a la implicació de tots els sistemes d'atenció i reparació.
c) La consideració del caràcter integral de les mesures, que han de tenir en compte tots els danys que les dones, els menors i les menors pateixen com a conseqüència de la violència masclista, també els danys socials i econòmics, i els efectes d'aquesta violència en la comunitat.
d) La transversalitat de les mesures, de manera que cada poder públic implicat ha de definir accions específiques des del seu àmbit d'intervenció, d'acord amb models d'intervenció globals, en el marc dels programes quadriennals d'intervenció integral contra la violència masclista a Catalunya.
e) La deguda consideració de les particularitats territorials, culturals, religioses, personals, socioeconòmiques i sexuals de la diversitat de les dones en situació de violència masclista, i també llurs necessitats específiques, amb el benentès que cap particularitat no justifica la vulneració dels drets fonamentals de les dones.
f) La proximitat i l'equilibri de les intervencions en el territori, amb una atenció específica en les zones rurals.
g) El compromís que la construcció de les respostes a la violència masclista s'ha de fer des de les necessitats específiques i les experiències de les dones en situacions de violència, a partir de les metodologies i les pràctiques que des de la societat civil i acadèmica i les organitzacions feministes en especial han anat definint per mitjà de l'experiència.
h) La consideració de les dificultats singulars en què es troben dones de determinats col·lectius en situacions específiques, d'acord amb el capítol 5 del títol III.
i) El compromís actiu de garantir la privacitat de les dades personals de les dones en situació de violència, i també de les altres persones implicades o dels testimonis, d'acord amb la legislació aplicable.
j) L'evitació de la victimització secundària de les dones i l'establiment de mesures que impedeixin la reproducció o la perpetuació dels estereotips sobre les dones i la violència masclista.
k) El compromís en la necessitat que totes les persones professionals que atenen les dones en situacions de violència disposin de la deguda capacitació i formació especialitzada.
l) El foment dels instruments de col·laboració i cooperació entre les distintes administracions públiques per a totes les polítiques públiques d'eradicació de la violència masclista i, en especial, el disseny, el seguiment i l'avaluació de les mesures i dels recursos que s'han d'aplicar.
m) El foment dels instruments de participació i col·laboració amb les organitzacions socials, en especial les de dones, com els consells de dones, el moviment associatiu de les dones i els grups de dones pertanyents a moviments socials i sindicals, en el disseny, el seguiment i l'avaluació de les polítiques públiques per a eradicar la violència masclista.
n) La participació professional i social, que implica comptar amb totes les persones professionals dels diferents àmbits que puguin atendre la complexitat de les formes de violència masclista i amb el criteri i la participació dels col·lectius afectats.
o) La necessitat de la celeritat de les intervencions, per tal de possibilitar una adequada atenció i evitar l'increment de la victimització.
p) La limitació de la mediació, amb la interrupció o, si escau, la paralització de l'inici de qualsevol procés de mediació familiar si hi ha implicada una dona que ha patit o pateix qualsevol forma de violència masclista en l'àmbit de la parella o el familiar objecte de la mediació.
q) La vinculació del Govern de la Generalitat amb els drets de les dones i el compliment del principi d'igualtat de totes les persones que viuen a Catalunya, d'acord amb l'article 37 de l'Estatut................
-  AIXÓ  ...  HO   IMPRIMIRÉ   I  HO  PORTARÉ  A  SERVEIS  SOCIALS      (   AL  CENTRE  "CÍVIC"    QUE  EM FÀN  ANAR   I  QUE  NO  ES  AL  MEU  BARRI..  PERQUÉ  PER  COMENÇAR..JO  NO  TINC  NI  CENTRE  CÍVIC  ..   NI  DELEGACIÓ  DE SERVEIS  SOCIALS..   )  A  VEURE, SI   HO  PODEN  ENTENDRE  SOLETS  ...O  SI  ELS   CAL  QUE   ELS   HI  APORTI  UN  "  EXPLICADOR "   PER   QUE  PUGUIN  FER  :  """" LA  SEVA  FEINA..  EN  BASE  A LLEI ...I  NO  A  :  VOLEO...COM  FOTEN  FINS  AVUI   """""""
 I DE PASSADA  HO ENVIARÉ  ALS  NOUS  CONSELLERS  DE  LA  GENERALITAT , QUE  PELS  FETS  DEMOSTREN NO TENIR  NI REPUTISIMA  IDÉIA  DEL  QUE  " OBLIGUEN"   LES  LLEIS   VIGENTS ...  (  PAÍS   DE  CRETINS..CASUMCORDA  !!!)
TAMBÉ  ....ELS  PORTARÉ   AQUEST   DOCUMENT..   QUE  POTSER   ES  QUE  NO  EL  TENEN  ..O   NO  SABEN QUE  EXISTÉIX  ..   QUE  MAI  SE SAP..          http://www.gencat.cat/salut/depsalut/html/ca/dir3515/abordatge.pdf

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Opina

GENIAL PENSAMENT

GENIAL PENSAMENT
"Cuando tenía cinco años, mi madre siempre me decía que la felicidad era la clave de la vida. Un día, cuando entré a la escuela, me preguntaron qué quería ser de mayor. Yo escribí "feliz" . Me dijeron que no había entendido la pregunta, y yo les respondí que ellos no entendían la vida". —John Lennon —

.

.

.

.

pensar

pensar

AIXÓ ES LO QUE HI HA !