dilluns, 3 de setembre de 2012

L'ESCOLA "" IM-PÍA "" DE MATARÓ CURS 2011-2012


-Benvolgut  Síndic, m'adreço  una vegada més a vosté , per  fer-li saber quelcom  que té  a veure  amb la   meva  filla  , per  tant  entengui  la present  com  un greuge  envers  una menor .
D'entrada  li  recordaré  que  pel  juny  del 2009, durant  una visita  que  vosté va efectuar  a la meva  ciutat , Mataró  i  prévies  comunicacions anteriors  amb la seva  oficina d'atenció  al  ciutadà , vaig  restar  de manera presencial  al  edifici  de Mar de l'escola Pía , que es dóna el  càs  es  justament   l'escola  de la meva  filla  , li  vaig  fer  entrega  llavors  d'un seguit  de documentació  diversa  relacionada  amb el  que  a les hores  era  una  queixa-denúncia  , per maltracte institucional .Bé , en teoria  posteriorment  segons  vosté  em va fer  saber  tot restava  o  bé  resolt  o  en vies  de ser.ho  ..    Peró  resulta  que  3 anys després  li  haig de fer  saber  que no  només  no  s'ha  resol sinó  que  ha empitjora't   moltissim .
La  situació actual , ja  és  insoportable i  intolerable , donat  que  s'estan  saltant  lleis  de tota  mena  principalment  les  que afecten a menors i  són plenament   vigents .
Li explico  que  el  detonant   de  tot plegat  han estat  les  darreres  evalucions  de   la meva  filla  , que el  curs  passat   ha fet  quart  de primària. Resumint , l'escola  ha decit  que repetéixi curs  per  manca  d'assisténcia  segons  es desprén  del  seu  informe d'evaluació , peró  tot  i  que  es  injust  aquest  informe  per  diverses  questions  que   l'escola  ha  obviat  tot i  restar-ne  del  tot  al  corrent , també  ha obviat que part  de  responsabilitat  envers  el  desenvolupament  del  curs  ha estat  culpa seva per  marginar  la nena  tant  com han pogut  i  més .
El curs  anterior , es a dir  tercer  de primària  ja va  fluir  complicat  i amb  frequents  comunicacions  escola - casa , i  a l'inversa  que  al  meu  entendre  no  varen  ser  en absolut  ben enfocades per  l'escola , peró   el  curs  seguent , es a dir  el  que hem  finalitzat  i  s'ha  de  repetir : quart  de primària  , encara  ha estat  pitjor . 
Primer  es va vetar  l'accés a les activitats  extraescolars (  curs 2010-2011) cosa  relativament questionable  donat  que afecta a la mare i  no  tant a l'alumne , en qualsevol  càs hi ha opcions d'extraescolars fóra  del  centre si  fóra  necessari .
Posteriorment  s'ha  omés anomenar  i "considerar" objectivament la repercussió  que ha tingut  la  resta de mesures excloents , per motius  únicament  : económics ens els informes d'evalució  trimestrals , volent fer  veure  de manera totalment parcial  , que els baixos resultats académics han estat causats només  per  manques  d'assisténcia ( sense  especificar  mai  el  nombre , tot  i  que  tant  el curs  passat  com aquest   els  he demanat  i  m'han estat  negades , cosa  que  considero  no  poden fer  ja que l'informació que correspon  a l'alumne , siguent  menor  m'el  han de donar   si  o  si  ) .
No es fà alussió  a la consequéncia que esdevé de no  permetre a l'alumne asistir a les sortides  i  excursions relacionades  directament amb posteriors treballs de cicle  i  que indefectiblement  han suposat  una pérdua del  ritme curricular  , així  com  una desmotivació  absoluta ,i  ha potenciat  la regressió  de la motivació  que la nena tenía a inici de curs .
Tampoc es té amb compte  en aquest  informe de fí de curs , que les diferéncies socials incidéixen  directament en la relació  envers alguns companys , cosa  que tampoc serveix precissament  per augmentar la ja anomenada motivació  ni  el  sentit de pertanyer al  " grup-classe " 
Es  diu que la manca de determinats materials han sigut  decissius , junt  amb les  presuntament corroborades  manques  d'assiténcia , el  factor clau per  no  superar l'àrea curricular  determinada (  E.Fisica , per exemple ) I a l'hora  s'obvía l'exclussió  de l'activitat  de piscina , que ocupa  bona part  del  primer trimestre , per exemple  i que en teoria  es  obligatória  per  a  tots  els alumnes .
Ja  s'ha explica't  diverses vegades , peró  per si  s'ha pogot  oblidar  ho  tornaré a explicar  
La meva filla , ha patit durant tot el  curs  2011-2012 , el  greuge més  marginal  i  anti  legislació envers drets dels infants , desde diversos fronts , siguent el  Dep. d'administració de l'escola  el  que  més l'ha castigada  per  ser  víctima de situacions gravísimes de carestía causades per adults , en teoria  responsables de que aixó no  succedeixi (  i  aqui.. haig  d'anomenar   tot  el  trángol   de la RIM, que la própia  ofina  del  Sindic  encara  m'està  tramitant..  desde  agost  2011 ) ...   Ens trobem donçs devant  un evident fracàs per part  de l'escola ,  que  no  ha  sigut capaç de obrar amb coheréncia , solidaritat  o  senzillament  en base a llei , i  s'ha limitat a fer  veure  mitjançant  un escrit evidentment esbiaixa't  , que l'única  responsable i culpable possible , esdevé la persona de la própiam alumna i  per defecte es déixa entreveure que també la seva  mare  i  única  tutora .
Eludir la própia responsabilitat , no  sé si  és el  que  fàn totes les escoles peró  aquesta  si  
Entenc  donçs ,que tot i fer veure que es considera l'alumne ,  fent-lo  repetir curs ,  no  és  cap  garantía de  voler realment  lo  millor per  ell/ ella , si novament ens hem de trobar  amb el  seguit d'exclussions i  desconsideracions marginadores que ens consten per  experiéncia com ja he relatat.
La capacitat  de l'alumne ,  resta  sobradament demostrada , així doncs  emprar  l'excusa de la manca  d'assiténcia  ( insitéixo  : sense  referir el  nombre  exacte i  sense  dir quantes han estat per salut o  per  altres motius  personals i  quantes per el  " veto" de l'escola )és  fer lo  contràri  del  que es pregona.
Com a mare, tutora , educadora , dona i  única  responsable a tots els nivells de la nena , els dóno  les gràcies per  col.laborar  activament a causar  estralls  emocionals importants en la nena ,  cosa que  jo  fà més de 6 anys que lluito  perqué no  passi  .
Pel  seguent  curs no  s'ha  sol.licitat  ajut  de menjador escolar , peró  ha  estat  per  raó  de no  disposar  dels diners  que calien per  fer  les  fotocópies  que  s'han  d'aportar  juntament  amb la solicitud, de tota manera  , la beca dels curs  pasat  resta  intacta  i  sencera a l'escola ,consistent en 64  tikets de dinars ,  que  si  bé  l'ajuntament  si  em va notificar  pel  més  de març 2012 , la seva  concessio  , l'escola  encara  no  m'en ha  dit  rés .Així  doncs  confío  que  per  aquest  curs  no  hi  hagi  problema  per  fer.la  servir .No fós  càs  que ens trobessim  ,  que  donat  que tot i  saber  per activa i  per passiva que restem desde el  2009  , sol.licitant  una beca  d'estudis  a la qual  la meva  filla  té dret  preferent ,  hores  d'ara  segueix  sense  tenir  i  per tant  l'escola  , segueix  també enviant  mensualment  els rebuts  pendents  de 150€  cada  mes , en concepte  d'escola  i  fundació  Joan  Profitós .Si  el  curs  passat  ja em varen retenir el  taló  de la beca de llibres, al.legant  que  debia  més  de 6mil  euros  en concepte  de quotes  d'escola , i  no  m'el varen donar  fins  gairebé  finals  de  trimestres , passat  el  moment  per  poder  adquirir els llibres , sabent  que  no  tenia diners  per  la questió  dels impagaments  de la PIRMI , aquest  any  imagino  que son capaços  de fer  lo  matéix, ja que a data 31 de agost, he anat  a secretaría  de l'escola , ademanar  el  taló  per  poder  comprar  els llibres.. i  m'han  dit  que tot i  que jo  he rebut confiormació  de la beca desde  Educació  ( Generalitat )  ells  no  han rebut  el  pagament ..  i   que calculen, que  ho  rebràn a finals  de  any  , com el  curs  pasat  ..  lamento  dir  que  em sóna a engany .. ja  veu. Confío que no  siguin  novament  capaços  , de fer  com han fet  el  curs  passat  de suspendre  segons  quines  àrees  curriculars , alegant  la manca  del  llibre  en  questió  corresponent a la matéixa. 
Envers la questió de la beca d'estudis , em consta  que tots els  tràmits  i documentació  que calien  resten fets  personalment  per  l'actual  Inspectora  de Educació, amb la qual he parlat  diverses  vegades  per auqesta raó, així  com pels llibres  i  altres  coses  que han succedit  com ja dic  durant  el  tortuós  curs  2011-2012 , i   tantmatéix  fins hi  tot l'assistenta social que ens  correspón ha  parlat  també  amb la persona de l'EAP de Mataró  que s'encuida  del  assumpte .Tot  i  aixó no  tinc  cap  comprovant  de que  per  fí  s'hagui   fet  el  tràmit  que  cal   de cara a l'escola .I no  ho  entenc, es  un misteri   per  ami  que el  meu  veï  , que  va  venir a viure  tot  just  el  2009  a Mataró , obtingués  plaça  al centre  al.legant  que era  familia  de la meva  filla  , i per tant  en ser ella  alumne  del  centre  féien passar  que  som familia , quant  ni  tant  sols  els  cognoms  ho  demostren , peró  aquest  nen  si  té  beca  d'escola  i per tant  si   resta  admés  per  l'escola  a sortides  i  excurssions  de tota  mena, amb normalitat  peró  me filla  no ,  com ja dic -.. no  entenc  rés , en especial  perqué la situació  económica  dels  meus  veïns  (  ell si  es  cossi peró  el  nen  no  es fill seu , donat  que el  nen es  diu  xxxxxx- xxxx,de cognom i  reb la pensio  aliments del  seu  pare puntualment  ) es  molt  diferent  de la meva  així  com els  recursos  familiars  i  socials de tota mena, encambi..  la  meva  filla segueix  patint  la discrimanció tot  i  ser   nosaltres  familia monoparental , amb  una ordre  d'allunyament  vigent del  seu  pare i  més  de 4 anys  de denuncies  al jutjat  per  impagament  d'aliments  i  incompliment de regim  de visites .
Ah ! i per arrodonir.ho  , la  gran  matxacada   que  ens  ha supossat   la  manca de  la RIM  durant  set  messos..  i  hores  d'ara  encara  pendent de  cobro   tres  mesos..  amb  lo  qual  ens  trobem a putn de  quedar  al  carrer..  doncs  tinc  ordre  d'ejecució , de l'hipoteca  que  vaig  fer  per  rehabilitar  d'aluminossi  la vivenda  que es  meva  `per herencia  ja fà  vint anys ...en fí..jo  no  en tenc  rés .
Caldría  que l'escola expliqués si  a tots els possibles alumnes desfavorits económicament i  socialment , els marginen igual o  només  a uns quants, donçs  em consta  de primera mà que incoherencies també per  discriminar  s'en fàn ,  al  menys com ja he explicat  amb el  nostre  veï  tenim  la primera  certificació.Potser   la familia  del  nen  veï, que  ha entrar  al  centre  dient  que es familia nostre , tot i  que la mare treballa , i   reb  la pensió  aliments  com ja he dit del  seu  pare biológic, i   també  reb  ajuts  de caritas i  creu  roja, segons  ella  matéixa  explica , i paguen tres  hipoteques , cap  d'elles  per  rehabilitació  de vivenda  de propietat  sinó  totes  tres  per  compres  de bens inmobles fetes  entre  els dos membres de la parella , si que poden pagar  la quota  d'escola  i  per  aixó   el  seu  nen  no  patéix  la marginació absoluta  que patim nosaltres..   vés  a saber..   
Potser  també  té dret  a fer servir  la psicologa  de l'escola  que  desde  sempre  ( p-3 )  fins  a  segon  hem tingut  nosaltres , peró  que els dos darrers  cursos   sembla  que tampoc  podem accedir  per  la  matéixa  raó  de  ser   pobres  ..  Així  que aquest  curs  sol.licitaré  a la assitent  social , una beca  per  psicolegs , tal  com m'ha recomanat  que faci  la pediatra  de la nena , avans  de que la cosa  es compliqui  i  ens trobem  com el  curs  passat  , sense  possibilitat  de mantenir el  ritme  de curs , perqué  la discriminació quant  tens  només  9 anys  , s'et fà   molt  complicada  de païr.
La recomanació  del departament d'educació  de la generalitat , devant  la meva queixa per escrit envers  tot aixó ,. fou  : que camvi  la nena de centre, així  doncs  entenc  que  un centre  concertat  que reb subvencions de diner public , per tant  diners  meus  també, ja que els  pago  sobradament  en format  impostos  i  taxes , es `permet  el  luxe de decidir  quins  alumnes  vol  i  quins  no..i  sembla  que  per  fer.ho  efectiu , et condemna a un pacte de fam , fent  les  omissions  que he relatat  .. 
Tot  plegat  , tant excés  de caritat  católica i tantisima  mostra  de solidaritat desplegada  fà  venir  només  ganes  de  suicidar-se , ja veu.
Evidentment  si  aixó  no  es resol  de manera que   la meva  filla pugui  inicar  el curs amb  una  normalitat acceptable, i  persitéixen  amb l'actitut  marginadora  em veuré  obligada  a cursar  denuncia  al  jutjat corresponent  .

Atentament  i  agraida  poer la seva segura resposta :
Una ciutadana de Mataró    que  n'està  més  que  tipa i  aburrida  de bregar  pels seus  drets  reconeguts  i  sempre  negats  pel  sistema .

Mataró  a 02 de setembre  del  2012

BLOG  DEL  CURS :QUART DE LA PLAÇA
CLOENDA  DEL  CURS 2011-2012 
I bé, igual que amb totes les coses, les bones i les dolentes... sempre arriba un final.
Per sort, aquesta vegada té un document bonic de veure que és vídeo de comiat de sisè que heu fet possible entre tots.
Molt bon estiu, agafeu energies per al setembre!!!!
Projecte nou from Escola Pia Santa Anna Mataró on Vimeo.-L'actual  alcalde de Mataró  , Joan  Mora  i  Bosch ( CIU )  , EX ALUMNE  D'AQUESTA  ESCOLA (  igual  que el  meu  pare..el  meu  avi,  el  meu  besàvi ,i   algún cossí  ) 


VERSIÓ  AMB CASTELLÀ : 
Apreciado Síndic( defensor del  pueblo  en Catalunya ), me dirijo una vez más a usted, para hacerle saber algo que tiene que ver con mi hija , por tanto entienda la presente como un agravio hacia una menor.
De entrada le recordaré que en junio de 2009, durante una visita que usted efectuó en mi ciudad, Mataró y previas comunicaciones anteriores con su oficina de atención al ciudadano, me quedé de manera presencial en el edificio de Mar del escuela Pía, que se da el escaso es justamente la escuela de mi hija, le hice entrega entonces de una serie de documentación diversa relacionada con lo que a las horas era una queja-denuncia, por maltrato institucional. Bueno, en teoría posteriormente según usted me hizo saber todo quedaba bien resuelto o en vías de serlo  .. Pero resulta que 3 años después le tengo que hacer saber que no sólo no se ha resuelto sino que ha empeorado muchísimo.
La situación actual, ya es insoportable e intolerable, dado que se están saltando leyes de todo tipo principalmente las que afectan a menores y son plenamente vigentes.
Le explico que el detonante de todo ello han sido la última evalución de mi hija, que el curso pasado ha hecho cuarto de primaria. Resumiendo, la escuela ha decidido que repita curso por falta de asistencia según se desprende de su informe de evaluación, pero aunque es  injusto este informe por varias cuestiones que la escuela ha obviado apesar  de estar  del todo al corriente, también ha obviado que parte de responsabilidad para con el desarrollo del curso ha sido culpa suya por marginar la niña tanto como han podido y más.
El curso anterior, es decir tercero de primaria ya fluyó complicado y con frecuentes comunicaciones escuela - casa, y a la inversa que en mi opinión no fueron en absoluto bien enfocadas por la escuela, pero el curso siguiente, es decir el  que hemos finalizado y debe repetirse: cuarto de primaria, aun ha sido peor.
Primero se vetó el acceso a las actividades extraescolares (curso 2010-2011) que es  relativamente cuestionable dado que afecta a la madre y no tanto al alumno, en cualquier caso hay opciones de extraescolares fuera del centro si fuera necesario.
Posteriormente se ha omitido nombrar y "considerar" objetivamente la repercusión que ha tenido el resto de medidas excluyentes, por motivos únicamente: económicos en los informes de evalució trimestrales, queriendo hacer ver de manera totalmente parcial, que los bajos resultados académicos han sido causados ​​sólo por carencias de asistencia (sin especificar nunca el número, aunque tanto el curso pasado como este les he pedido y me han sido negadas, lo que considero no pueden hacer ya que la información que corresponde a la ninya , siendo menor me la darán si o si).
No se hace alussió a la consecuencia que deviene de no permitir al alumno asistir a las salidas y excursiones relacionadas directamente con posteriores trabajos de ciclo y que indefectiblemente han supuesto una pérdida del ritmo curricular, así como una desmotivación absoluta, y ha potenciado la regresión de la motivación que la niña tenía al inicio de curso.
Tampoco se tiene cuidado en este informe de fin de curso, que las diferencias sociales inciden directamente en la relación hacia algunos compañeros, lo que tampoco sirve precisamente para aumentar la ya denominada motivación ni el sentido de pertenecer al "grupo-clase"
Se dice que la falta de determinados materiales han sido decisivo, junto con las presuntamente  no  corroboradas faltas  de asistencia, el factor clave para no superar el área curricular determinada (E.Física, por ejemplo) Y a la hora obvian la 'exclusión de la actividad de piscina, que ocupa buena parte del primer trimestre, por ejemplo y que en teoría es obligatoria para todos los alumnos.
Ya se ha explícado  varias veces, pero por si se ha podido olvidar lo volveré a explicar:
la ninya , ha sufrido durante todo el curso 2011-2012, el agravio más marginal y anti legislación hacia derechos de los niños, desde varios frentes, siendo el Dpto. de administración de la escuela el   que más le ha castigado por ser víctima de situaciones gravísimas de carestía causadas por adultos, en teoría responsables de que esto no sucediera (y aqui .. tengo que llamar todo el trance de la RIM, que la propia ofina del Síndic aún me tramitando .. desde agosto 2011) ... Nos encontramos pues ante un evidente fracaso por parte de la escuela, que no ha sido capaz de obrar con coherencia, solidaridad o sencillamente en base a ley, y se limitó a hacer ver por escrito evidentemente  tergiversado , que la la única responsable y culpable posible, se convierte en la persona de la propiamente alumna y por defecto se deja entrever que también su madre y única tutora.
Eludir la propia responsabilidad, no sé si es lo que hacen  todas las escuelas pero esta sí.
Entiendo pues, que a pesar de hacer ver que se considera el alumno, haciéndolo repetir curso, no es ninguna garantía de querer realmente lo mejor para él / ella, si nuevamente tenemos que encontrar con el conjunto de exclusiones y desconsideraciones marginador que nos constan por experiencia como ya he relatado.
La capacidad del alumno, queda sobradamente demostrada, así pues emplear la excusa de la falta de asistencia (Insisto: sin referir el número exacto y sin decir cuántas han sido por salud o por otros motivos personales y cuántas por el "veto "de la escuela) es hacer lo contrario de lo que se pregona.
Como madre, tutora, educadora, mujer y única responsable a todos los niveles de  la ninya , les doy las gracias por colaborar activamente a causar estragos emocionales importantes en la niña, cosa que yo hace más de 6 años que lucho porque no pase.
Para el  siguiente curso no he solicitado ayuda de comedor escolar, pero ha sido por razón de no disponer del dinero que necesitaban para hacer las fotocopias que deben aportarse junto con la solicitud, de todos modos, la beca del  curso pasado queda intacta y entera en la escuela, consistente en 64 tikets de comidas, que si bien el ayuntamiento si me notificó en el  mes  de Marzo 2012, su concesión, la escuela aún no me ha dicho nada. Así pues confío que para este curso no haya problema para  utilizar.la . no sea que nos encontrásemos, que dado que a pesar de saber por activa y por pasiva que estamos desde el 2009, solicitando una beca de estudios a  la cual mi hija tiene derecho preferente, actualmente sigue sin tener y por tanto la escuela, sigue también enviando mensualmente los recibos pendientes de 150 € cada mes, en concepto de escuela y fundación Joan Profitós. Si el curso pasado ya me retubieron  el talón de la beca de libros, alegando que debía más de 6mil euros en concepto de cuotas de escuela, y no me lo dieron hasta casi finales de trimestre,  pasado el momento para poder adquirir los libros , sabiendo que no tenía dinero por  la cuestión de los impagos de la PIRMI, este año imagino que son capaces de hacer lo mismo, ya que a fecha 31 de agosto, he ido a secretaría de la escuela, a solicitar   el talón para poder comprar los libros .. y me han dicho que aunque yo he recibido confirmació de la beca desde Educación (Generalitat) ellos no han recibido el pago .. y que calculan, que lo recibirán a finales de año, como el curso pasado .. lamento decir que me suena a engaño .. ya ve. 
Confío que no sean nuevamente capaces de hacer como han hecho el curso pasado de suspender según qué áreas curriculares, alegando la falta del libro en cuestión correspondiente a la misma.
Hacia la cuestión de la beca de estudios, me consta que todos los trámites y documentación que necesitaban quedan hechos personalmente por la  actual Inspectora de Educación, con la que he hablado varias veces por  esta  razón, así como por los libros y otras cosas que han  sucedído  como ya digo durante el tortuoso curso 2011-2012, y sin embargo incluso la asistenta social que nos corresponde ha hablado también con la persona del EAP de Mataró que se cuida del asunto. Aún así no tengo ningun comprobante de que por fin hayan hecho el trámite que hay que de cara a la escuela. Y no lo entiendo, es un misterio para mí que mi vecino, que vino a vivir apenas en 2009 en Mataró, obtuviera plaza en centro alegando que era familia de la  mi hija , y por tanto en ser ella alumno del centro hacían pasar que somos familia, en cuanto ni siquiera los apellidos lo demuestran, pero este niño si tiene beca de escuela y por lo tanto si queda admitido para la escuela a salidas y excursiones de todo tipo, con normalidad pero me hija no, como ya digo - .. no entiendo nada, en especial porque la situación económica de mis vecinos (él si es  mi  primo pero el niño no es hijo suyo, dado que el niño se llama XXXX  -  XXXXXX , de apellido y recibe la pension alimentos de su padre biológico puntualmente) es muy diferente de mi así como los recursos familiares y sociales de todo tipo, encambio .. mi hija sigue sufriendo la discrimanció pesar de ser nosotros familia monoparental, con una orden de alejamiento vigente de su padre y más de 4 años de denuncias en el juzgado por impago de alimentos e incumplimiento de régimen de visitas, ah! y para  redondearlo , la gran matxacada que nos ha supuesto la falta de la RIM durante siete meses .. y actualmente todavía pendiente de cobro tres meses .. con lo cual nos encontramos a punto  de quedar en la calle .. pues tengo orden de ejecución, de la hipoteca que hice para rehabilitar de aluminossi la vivienda que hice de mi vivienda , de propiedad  `por herencia ya hace veinte años ... en fin .. yo no tengo nada.
Sería necesario que la escuela contara si a todos los posibles alumnos desfavorecidos económicamente y socialmente, los marginan igual o sólo a unos pocos, pues me consta de primera mano que incoherencias también para discriminar se  hacen , al menos como ya he explicado con nuestro vecino tenemos la primera certificación.Talvez  la familia del niño vecino, que entró  en el centro diciendo que es  familiar nuestro, aunque la madre trabaja, y recibe la pensión alimentos como ya he dicho de su padre biológico, y también recibe ayudas de caritas y cruz roja, según ella misma explica, y pagan tres hipotecas, ninguna de ellas por rehabilitación de vivienda de propiedad sino las tres para compras de bienes inmuebles realizadas entre los dos miembros de la pareja, si que pueden pagar la cuota de escuela y por eso su niño no sufra la marginación absoluta que sufrimos nosotros .. a saber ..
Quizás también tiene derecho a usar la psicóloga de la escuela que desde siempre (p-3) hasta el segundo hemos tenido nosotros, pero que los dos últimos cursos parece que tampoco podemos acceder por la misma razón de ser pobres .. Así que este curso solicitare  a la asistente social, una beca para psicólogos, tal como me ha recomendado que haga la pediatra de la niña, antes de que la cosa se complique y nos encontremos como el curso pasado, sin posibilidad de mantener el ritmo de curso, porque la discriminación  cuando tienes sólo 9 años, se te hace muy complicada de digerir.
La recomendación del departamento de educación de la generalidad, ante mi queja por escrito ante todo esto,. fue: que CAMBIE la niña de centro, así pues entiendo que un centro concertado que recibe subvenciones de dinero público, por lo tanto dinero mío también, ya que los pago sobradamente en formato impuestos y tasas, se `permite el lujo de decidir qué alumnos desea y cuáles no .. y parece que para hacerlo  efectivo, te condena a un pacto de hambre, haciendo las omisiones que he relatado ..
Todo ello, tanto exceso de caridad católica y tantísima muestra de solidaridad desplegada hace venir sólo ganas de suicidarse, ya ve.
Evidentemente si esto no se resuelve de manera que mi hija pueda iniciar el curso con una normalidad aceptable, y persisten con la actitud marginadora me veré obligada a cursar denuncia al juzgado correspondiente.

Atentamente y agradecida poer su segura respuesta
Una ciudadana  que està  harta y aburrida de luchar por sus derechos reconocidos  y  siempre negados  por el  sistema .
Stas-hastalaraizdelpelodecabronadas 

para  videos..  si  hay  dinerillos  : 

                                   

SOBRETODO.. RECUERDA  QUE TAL  VEZ ESTA  SIENDO  DISCRIMINAD@  POR  LA  PRÓPIA ESCUELA ,  O  ADULTOS  ALEDANYOS...  NO  SEAS  MAS  CRUEL  !!!!  

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Opina

GENIAL PENSAMENT

GENIAL PENSAMENT
"Cuando tenía cinco años, mi madre siempre me decía que la felicidad era la clave de la vida. Un día, cuando entré a la escuela, me preguntaron qué quería ser de mayor. Yo escribí "feliz" . Me dijeron que no había entendido la pregunta, y yo les respondí que ellos no entendían la vida". —John Lennon —

.

.

.

.

pensar

pensar

AIXÓ ES LO QUE HI HA !