dilluns, 2 d’abril de 2012

las confusiones sistemicasEs confón massa sovint legalitat amb legitimitat .. així ens và!!
Es la constatació activa..de que tenen la teoria.. pero es pasen per l'engonal .. la pràxis.. deu ser cosa.. de l’ imperfecció humana.. que a la minima que es veu auspiciada per la "legalitat " ..rebenta la legitimitat del més pintat ...
.Sobretot quant et volen confondre si poses damunt la taula les coses com són, i resulta que en comprovar que no són el que tenen que ser , el dolent ets tú que ho evidencíes ...
 els darres 6 anys els porto comprovant gairebé dia per dia en directe rigorós ,
 que és tal com ho dic , i no hi ha diferéncia notória en positiu d'una administració a l'altre ,
 sovint em costa dirimir quant l'interlocutor, és un cínic corrent o un ignorant il.lustrat ..
es molt greu que estigui tant extesa aquesta " norma"
Que dic...jo : ja sé que legal.. en aquest femer ... no ho és DEFENSAR-TE,
 peró... si m’hi  torno.. a proporció..
hahahaha s'ahuràn de fotre fulles.. oi?
Algú em sap dir ..si encara resta vigent...la opció:LEGITIMA DEFENSA ?
o el format senzill ... DEFENSA PRÓPIA ( ja veig.. que tindré que fer més classes...
de defensa personal.. que aquesta si que es acció directe...
tot i que es confón molt fàcilment.. amb acció violenta.. casumtot )

En el meu càs...el genere al que pertanyo .. es com un estigma..que m'obliga
per consciéncia.. sobretot.. a seguir donant la bara.. mentre quedi un brí d’alé...
( putadetes.. humanes.. que de base les condiciona.. la biologia que ens conforma)
 Mes retórica.. complementaria.. que els que ahurien de tenir la praxi necessaria.. amagen als calaixos.. del mal endreç.
Ens caldrà ..esmolar.ho tot... peró...tot .. ;-)
 la llengua.. de moment..la tinc tant esmolada com la consciencia..
 i la katana.. talla l'aire.. segons com .
tindria que ser el manual.. per a tothom , i quant dic tothom..vui dir
 començant pels ens politics i civils.. que en teoria fan tasca per la comunitat..
pero cobren sous d'escandol...que al final son els que els confereixen la caracateristica
 que mai ha de tenir ningú que fá tasques per el be comú social :TENIR PREU!!!
Coneixements... es el que ha d'ensenyar l'escola.. i respectar les directrius elementals...
sempre que no siguin feixistes envers els valors...que desde casa es decideiexin educar ...
educar ,no es lo mateix que culturitzar .. no fotem!
 Peró no deixa de ser : altament preocupant.. que no es donin les suficients dades de qüestions históriques..que hom ha de saber ... pressuntament per estalviar revenges.. peró a l'hora...amb succesos del dia a dia.. molt menys determinants.. i del tot subjectius.. s'entri  tant tranquilament..a voler possicionar en un costat puntual..i per colmo contràri... no ja al de casa.-..sinó al del seny-..
Enfins..humans.. coses imperfectes que et fotràn la vida impossible..a la minima que es vegin amparats.. pel marge anormal... de la legalitat
 real.. com la vida matéixa ,no pàs democràtic..
Per això  es tant  complicat  arribar  a ser anarquista de pensament  i  fets  , per la contradicció  constant  que el  mateix sistema  s’en  cuida  de regalar  ... els fà  por  l’anarquisme  , als senyors  que  només creuen  el  el Poder  tot poderàs ,  imposat  si no per  la força , a  cop  de bastó  .. i  no  m’extranya  , pàs ..
 No en và l'anarquisme.. es la culminació del compendi de l'educació.. i la maduració de la consciéncia necessaria que permet entendre que som part d'un tot.. aixó fà que tendim a pensar globalment..per actuar local i consequentment...amb l'entorn inmediat que ens acull.. per aixó..som tant rars.. XD
 Fins que l'intervenció.. dels poders fàctics .. no sigui menys que una ombra a les nostres societats.. mala ment .. ho veig  lo  de les LLIBERTATS  plenament lliures ...
Stas_criticant

                                             

TRADUCCIÓ  CASTELLÀ:

Se confunde demasiado  amenudo  legalidad  con  legitimidad ...así nos va !!
Es la constatación  activa ...de que tienen  la  teoria , pero  se pasan  por la
ingle , la  pràxis ... debe ser  cosa de la imperfección  humana  , que a la  minima  que se ve auspiciada  por la "legalidad" rebienta la legitimidad del  màs pintad@...
Sobretodo  cuando  te quieren confundir , si  pones encima de la mesa las cosas como  són , y  resulta  que al  comprovar   que no  són lo  que deben  ser  ,  el  mal@ eres tú  porqué  lo  pones en evidencia  ... 
Los  ultimos  6 anyos  los  llevo  comprovando  casi  a diario  en directo  riguroso ,que és  así  como  digo  y no  hay  diferencia notable  en positivo  , de una administración a la otra  , amenudo  me cuesta distinguir quando  el  interlocutor es un cínico  vulgar  o  un ignorante ilustrado ..  es  muy  grave  que esté tan  extendida  esta  "norma"
Que digo  yo  : ya sé que legal  ..en este estercolero  ..  no  lo  és  DEFENDERTE  .  pero  ...si  la devuelvo  a proporción  ...  jajaja tendràn que  ponerse piedras ..  si?
Alguien  sabria  decirme,  si  aún  està vigente  la opción: LEGITIMA DEFENSA?
o  el  formato  sencillo    DEFENSA PRÓPIA  ( ya veo  ...que tendré  que  hacer màs clases de defensa personal ,  que esta   si  es acción directa 
a pesar  de que se confunde facilmente  con  acción  violenta  ... caguentó  !!)
En mi  caso  ...el genero  al  que pertenezco  ...es como  un estigma que me obliga  por consciéncia  , sobretodo  ,  a seguir dando  la bara  ...
 mientras  quede  una espurna  de aliento
(putaditas ...humanas...que de base las condiciona  la  biología que nos  compone)
Mas retórica ...complementaria .. que los que deberian  tener la  praxis  necesaria  , esconden  en los cajones del  desorden  ....
 Nos  harà falta  ... afilarlo  todo , pero  todo .. la lengua de momento  ... la tengo  tan afilada como  la consciencia ...  y  la katana... según como  corta el  aire  ,
deberia  ser el  manual  ...para  todo el  mundo  ,  y  cuando  digo todo  el  mundo  ... quiero  decir  , empezando   por  los entes politicos i  civiles ...que en teoria
 trabajan  para la comunidad ..pero  cobran sueldos de escandalo , que al  final són  los que les confieren  la caracteristica que núnca debe tener  nadie  que trabaje  para el  bien  social  común :  TENER PRECIO  !!
Conociminetos ,  es  lo  que debe ensenyar  la  escuela ...y  respetar  las directrices elementales ,  siempre  que no  sean  fascista , sobre los valores
 que desde  casa  se deciden  educar ....
educar  , no  es lo  mismo que culturizar  ... 
no  fastidiemos !!
Pero  no  deja de ser :altamente preocupante ...que no  se dén los suficientes datos sobre cuestiones históricas , que  todos  deben saber,   presuntamente  para ahorrar  venganzas , pero  a su  vez con sucesos  menos determinantes  de lo cotidiano  y absolutamente subjetivos , se entre  tan tranquilamente  a querer  posicionar  en un lado  puntual  y para colmo  contràrio  ,  no  ya  al  de la familia sinó 
  al  de la razón  ...
 Enfins... humanos.. cosas imperfectas que te haràn  la  vida imposible -..a la  minima  que se vean  amparados ...por el  margen  anormal  ...de la  legalidad .
Real.. como  la vida misma , aunque para nada  democràtico ...!!
 Por esto  es tan complicado  llegar  a ser anarquista  de pensamiento  i obra ,  por la contradicción  continua  que  el  mismo  sistema se cuida  de regalarnos  ...  les dà miedo  el  anarquismo  , a los senyores que sólo  creen  en el  PODER TODO  PODEROSO , impuesto  por la  fuerza o a golpe  de porra ...y no  me sorprende para nada....
No   en vano  ,  el  anarquismo .es la culminación  del  compendio  de  la educación  y la maduración  de la consciencia  que permite  entender  que somos parte  de un todo  ... eso nos lleva  a pensar  globalmente  para  actuar local  y consecuentemente ..  con el  entorno  inmediato que nos acoje  ... por  eso  somos  tant  RAROS  .. :)
 Hasta  que la intervención  ...de los poderes fàcticos  ...no  sea menos que una sombra  en nuestras sociedades  ...mal  lo  veo  .. lo  de las  LIBERTADES .. plenamente  libres .

Stas_criticante
  
                  

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Opina

GENIAL PENSAMENT

GENIAL PENSAMENT
"Cuando tenía cinco años, mi madre siempre me decía que la felicidad era la clave de la vida. Un día, cuando entré a la escuela, me preguntaron qué quería ser de mayor. Yo escribí "feliz" . Me dijeron que no había entendido la pregunta, y yo les respondí que ellos no entendían la vida". —John Lennon —

.

.

.

.

pensar

pensar

AIXÓ ES LO QUE HI HA !